Plakātu konkursa "Zobus nost no grāmatām!" nolikums

 

1. Problēmas raksturojums un vispārējā informācija

Latvijas Grāmatnieku ģilde un arī citas profesionālās organizācijas, kuras pārstāv bibliotekārus, poligrāfijas darbiniekus un citus ar grāmatniecības nozari saistītos, nekādā gadījumā nepiekrīt Finanšu ministrijas iztstrādātajās pamatnostādnēs iekļautajam priekšlikumam no 2011. gada atcelt pazemināto 10%  PVN likmi.

Nacionālā grāmatniecība jau ir pārliecinājusies, kādu neatgriezenisku iespaidu atstāj PVN likmes paaugstināšana, jo no 2009. gada 1. janvāra līdz 31. jūlijam grāmatu piegādēm tika piemērots 21% PVN. Straujā lejupslīde nozarē piespieda Finanšu ministrijas ierēdņus atzīt savu kļūdu un kopš 2009. gada 1. augusta PVN grāmatu piegādēm ir 10% – arī šī likme grāmatniecībs nozarē ir dubultota un tā ir augstāka nekā lielākajā daļā Eiropas valstu, arī kaimiņvalstīs Lietuvā un Igaunijā. Kļūda izmaksājusi pārāk dārgi: jaunu grāmatu skaits pagājušajā gadā krities par 25% un ir mazākais pēdējo 10 gadu laikā, grāmatu kopējais metiens ir samazinājies par 32%, izdevniecību un grāmatnīcu apgrozījums – par 40%.

Pazeminātā PVN likme ir vienīgais instruments, kā saglabāt nozares konkurētspēju un saglābāt grāmatu un tajās ietvertā intelektuālā satura konkurētspēju informācijas un izklaides sektorā. Grāmatas latviešu valodā – gan tajā sarakstītās, gan kvalitatīvi tulkojumi no svešvalodām – ir pamats latviešu valodas un nacionālās identitātes pastāvēšanai un attīstībai. Grāmatu kvalitāte un pieejamība ir cieši saistīta ar izglītības līmeni, atbalstu mūžizglītībai un darbaspēja konkurētspējai un mūsu nācijas pastāvēšanai ilgtermiņā. Tāpēc Latvijas Grāmatnieku ģilde izsludina plakātu konkursu “Zobus nost no grāmatām!”.

2. Konkursa mērķis

Nepieļaut Latvijas nacionālās grāmatniecības un latviešu valodas iznīcināšanu, uzsverot, ka lēmums palielināt PVN likmi grāmatām uz 21% (šā brīža jau tā dubultotās 10% PVN likmes vietā) ir kļūda, jo grāmtas latviešu valodā – gan tajā sarakstītās, gan kvalitatīvi tulkojumi no svešvalodām – ir pamats latviešu valodas un nacionālās identitātes pastāvēšanai un attīstībai. Grāmatu kvalitāte un pieejamība ir cieši saistīta ar izglītības līmeni, atbalstu mūžizglītībai un darbaspēja konkurētspējai un mūsu nācijas pastāvēšanai ilgtermiņā.

3. Konkursa organizators

Konkursu organizē biedrība „Latvijas Grāmatnieku ģilde”.

 4. Konkursa dalībnieki

Lai piedalītos konkursā dalībniekam nav jābūt profesionālam māksliniekam, tajā ir aicināts piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs, kurš ir gatavs pārliecinoši paust savu viedokli un domu par konkrēto tēmu mākslinieciskā darbā – plakātā. Vecuma ierobežojumu nav. Konkursā nedrīkst piedalīties žūrijas locekļi un citas, ar konkursa rīkošanu saistītas personas.

5. Konkursa uzdevums

Katram konkursa dalībniekam, ar saviem spēkiem un materiāltehniskajiem līdzekļiem jārada māksliniecisku darbu – plakātu, par tēmu – PRET PVN likmes paaugstināšanu grāmatām! Plakāta domai jābūt skaidri nolasāmai, pārsteidzošai un jārosina skatītāju uz sava viedokļa veidošanu 

6. Konkursa nosacījumi

Katrs autors drīkst iesniegt neierobežotu skaitu māksliniecisku darbu – plakātu.

Piedaloties konkursā un iesniedzot savu darbu, dalībnieks piekrīt, ka viņa plakāts var tikt publicēts masu medijos konkrētā projekta ietvaros un izmantots kampaņas “Zobus nost no grāmatām!” vajadzībām un tiks izmantoti arī turpmākajām akcijām vai kampaņām, kas vērstas PRET PVN likmes palielināšanu grāmatām!

7. Konkursa darbu iesniegšanas termiņš

Konkursa norises laiks no 2010. gada 28. septembra līdz 2010. gada 28. oktobrim.

 

8. Konkursa darbu iesniegšanas kārtība

Konkursa darbus iespējams iesniegt personīgi, atnākot uz Latvijas Grāmatnieku ģildes biroju – Rīgā, Aspazijas bulvārī 24, 4. stāvā, atsūtot pa pastu – Latvijas Grāmatnieku ģilde, Aspazijas bulvāris 24, Rīga, LV – 1050 vai elektroniskā (jpg.vai pdf.) formātā jānogādāt uz e-pasta adresi – kristine@valtersunrapa.lv līdz 2010. gada 28. oktobrim. Iesniedzot darbu, pieteikumā kurā jānorāda:

1)      autora vārds, uzvārds, vecums, adrese, e-pasts un tālruņa numurs;

2)      iesūtītā mākslinieciskā darba nosaukums.

 

9. Konkursa darbu vērtēšana un balvu fonds

Konkursa galvenā balva – 500LVL!

Konkursam iesūtītos darbus vērtēs žūrijas komisija, kurā ietilpst: Latvijas mākslinieku savienības priekšsēdētājs Mārtiņš Heimrāts, karikatūrists Gatis Šļūka, SIA „Apgāds Zvaigzne ABC” valdes priekšsēdētāja Vija Kilbloka, SIA „Jānis Roze” direktore Ināra Beļinkaja, A/S „Valters un Rapa” padomes priekšsēdētājs Zigmunds Spāde, SIA „Jumava” valdes priekšsēdētājs Juris Visockis un Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks.

Žūrija rezervē tiesības galveno balvu nepiešķirt, balvu fondu sadalot labāko darbu autoriem.

Žūrijas noteiktajās nominācijās interesantāko darbu autori saņems pārsteiguma balvas.


Comments are closed.